Tento web používá soubory cookies

Česko

Zpracování osobních údajů u produktů označených DSxxxxxxxx

Zásady zpracování osobních údajů společnosti Gadgets House s.r.o.
za účelem poskytování služeb Dropshipping dostupných na www.dropshipping.cz
Tyto zásady vydala a dodržuje společnost Gadgets House s.r.o., IČ: 242 80 071, se sídlem
náměstí Winstona Churchilla 1800/2, Žižkov, 130 00 Praha 3, zapsaná u Městského soudu v
Praze oddíl C 192465, zastoupená Josefem Ciprou, jednatelem, která poskytuje služby
Dropshipping (dále jen „Správce“).
Naším cílem je poskytovat kvalitní službu Dropshipping (ať už jsme v pozici správce nebo
zpracovatele osobních údajů), která umožňuje prodej a následnou distribuci zboží, jakož i
jednoduchou správu e-shopu. Podrobně jsou námi poskytované služby popsány ve Smlouvě o
vzájemné spolupráci ve formě všeobecných obchodních podmínek. Při poskytování služeb
Dropshipping našim Uživatelům zpracováváme jejich osobní údaje a osobní údaje jejich
zákazníků a jiných odběratelů.
Uvědomujeme si, že je potřeba nám svěřené osobní údaje chránit, proto jsme přijali řadu
bezpečnostních, technických i organizačních opatření.
APLIKACE - služba dostupná v síti internet na stránkách www.dropshipping.cz, kterou
provozuje Správce za účelem poskytování služeb Dropshipping jednotlivým Uživatelům;
KONCOVÝ ZÁKAZNÍK - osoba, která si objednala Zboží prostřednictvím e-shopu Uživatele;
SPRÁVCE – určuje cíle a prostředky zpracování. Pro účely těchto zásad je to společnost
Gadgets House, která provozuje Aplikaci Dropshipping dostupnou na www.dropshipping.cz
SUBJEKT ÚDAJŮ - fyzická osoba, k níž se vztahují Osobní údaje, nejčastěji půjde o Koncového
zákazníka, Uživatele nebo o potencionálního Uživatele, který využívání Aplikace teprve zvažuje
UŽIVATEL – registrovaný zákazník ke službě Dropshipping, jakmile ukončí registraci ke službě,
uzavře Smlouvu o vzájemné spolupráci.
ZPRACOVATEL – vykonává činnosti zpracování na základě smlouvy nebo jiného pověření pro
Správce. Pro nás je typickým zpracovatelem je pro nás účetní společnost nebo e-mailingová
agentura.
I.
Správce zpracovává v Aplikaci Dropshipping osobní údaje registrovaných Uživatelů, kteří
uzavřeli Smlouvu o vzájemné spolupráci. Určuje cíle a prostředky zpracování. Správce
nezpracovává Citlivé osobní údaje.
Kategorie osobních údajů: jméno, přijímení, e-mail, mobilní telefon, fakturační údaje včetně
adresy, bankovní spojení, chování v uživatelském účtu, IP adresa, cookies
Uživatelé poskytují dobrovolně osobní údaje Správci, a to, jakmile se Uživatel registruje, užívá
službu Dropshipping, komunikuje s podporou nebo jakýmkoli jiným způsobem s pracovníky
Aplikace. Správce může zpracovávat osobní údaje z veřejně dostupných zdrojů a vzájemně je
kombinovat.
Právní tituly ke zpracování. Správce zpracovává výše uvedené kategorie osobních údajů na
základě zákonného důvodu plnění Smlouvy o vzáemné spolupráci a k ochraně oprávněných
zájmů, jakož i plnění zákonných povinností. Uživatel sdělí dobrovolně své osobní údaje
stisknutím tlačítka Registrovat se a následně Odeslat/Zavřít.
Účely zpracování. Všechny zmíněné kategorie osobních údajů zpracovává Správce
prostřednictvím Aplikace Dropshipping a jsou nezbytné k naplnění níže uvedených účelů:
- Poskytování služby Dropshipping registrovaným Uživatelům podle Smlouvy o
vzájemné spolupráci;
- Zasílání propagačních e-mailů registrovaným Uživatelům k propagaci služby
Dropshipping nebo dílčích funkcionalit Aplikace (např. když se Uživatel zaregistruje
obdrží uvítací e-mail, když vývojáři nasadí novou funkci v Aplikaci, mohou Uživatelé
obdržet informační e-mail);
- Zasílání transakčních e-mailů. Jedná se o zprávy pro registrované Uživatele, abychom
je informovali o nutné údržbě (plánované odstávky), vadách služby (chybové
neplánované stavy) nebo naopak nových funcích, vylepšeních a nových nástrojích;
- Vyúčtování Odměny za služby Dropshipping, jakož i k vymáhání dlužných pohledávek
(Pro zpracování transakcí pomocí platebních karet používá Aplikace služby třetí strany,
kterým zasílá fakturační údaje, informace o platební kartě ale nemá);
- Ke vzájemné komunikaci např. za účelem poskytování zákaznické podpory k používání
Aplikace;
- Splnění zákonných požadavků stran účetnictví včetně účasti v soudních řízeních a na
zákonných požadavků orgánů veřejné správy, včetně dodržování národní bezpečnosti
nebo práva;
Webové stránky. Správce zpracovává informace o tom, kdy subjekty údajů navštíví a prohlíží
si jeho webové stránky, i o tom, jakým způsobem využívá Aplikaci. Tyto informace mohou
zahrnovat IP adresu, operační systém, ID prohlížeče, aktivitu na webu a další informace o
interakci s našimi webovými stránkami. Tyto informace můžeme shromažďovat jako součást
protokolu nebo pomocí souborů cookies nebo jiných technologií pro sledování.
Aplikace. Správce může sledovat, jak a kdy využíváte Aplikaci. Tyto informace mohou
zahrnovat například IP adresu, čas, datum, použitý prohlížeč a akce, které jste provedli v rámci
aplikace. Tento typ informací pomáhá zlepšovat služby Dropshipping.
Komunikace s Uživateli. Funkce "Odhlásit se" je nastavena v každé marketingové komunikaci,
kterou Správce rozesílá svým Uživatelům. I přes to, že se Uživatel odhlásí z odběru newsletteru
od Správce, může obdržet e-maily týkající se používání Aplikace nebo administrativy. Může se
jednat například o sdělení o aktualizacích Smlouvy o vzájemné spolupráci nebo těchto Zásad
ochrany osobních údajů. Z tohoto typu komunikace se Uživatel nemůže odhlásit, neboť se
jedná o zpracování nezbytné za účelem plnění smlouvy o poskytování služby Dropshipping.
Sociální sítě. Dropshipping má profil na Facebooku. Veškeré informace, sdělení nebo
materiály, které jsou prostřednictvím platformy sociálních médií poskytovány, jsou poskytnuty
na vlastní nebezpečí. Dropshipping nemůže uhlídat všechny uživatele sociálních sítí nebo
dokonce poskytovatele těchto sítí. Ochrana osobních údajů je řešena separátně v rámci každé
ze zmíněných platforem.
Plánovaná doba zpracování. Pro účely registrace a vedení uživatelského účtu v Aplikaci
mohou být zpracovány veškeré kategorie údajů tohoto dokumentu, a to po dobu, trvání
Smlouvy o vzájemné spolupráci, případně po dobu nutnou k plnění zákonných povinností a
ochranu svých oprávněných zájmů, nejdéle však do uplynutí doby 4 let ode dne ukončení
Smlouvy o vzájemné spolupráci, pokud Uživatel souhlas neodvolá dříve.
Výjimkou jsou daňové doklady vystavené Správcem v souladu s § 35 zákona č. 235/2004 Sb.,
Daňové doklady se uchovávají po dobu 10 let od konce zdaňovacího období, ve kterém se
plnění uskutečnilo.
II.
Správce zpracovává jakožto prodávající osobní údaje Koncových zákazníků k realizaci kupní
smlouvy na zboží, uzavřené prostřednictvím e-shopu registrovaného Uživatele. Jedná se o
osobní údaje Koncových zákazníků nutně zpracovávané pro plnění kupní smlouvy, plnění
zákonných povinností a ochranu oprávněných zájmů.
Kategorie osobních údajů. e-mailová adresa, jméno, příjmení, mobilní telefon, poštovní
adresa, IP adresa, historie nákupů
Účely zpracování. Všechny zmíněné kategorie osobních údajů zpracovává Správce
prostřednictvím Aplikace Dropshipping a jsou nezbytné k naplnění níže uvedených účelů.
- Prodej a doručení zboží na základě kupních smluv uzavřených prostřednictvím e-shopu
Uživatele;
- Reklamace, výměny zboží, vratky zboží prodaného na základě kupních smluv
uzavřených prostřednictvím e-shopu Uživatele;
- Splnění zákonných požadavků stran účetnictví včetně účasti v soudních řízeních a na
zákonných požadavků orgánů veřejné správy, včetně dodržování národní bezpečnosti
nebo práva;
Oprávněný zájem propagovat obdobné služby. Správce má oprávněný zájem na propagaci
svých obdobných služeb. Koncovým zákazníkům však Správce obchodní sdělení nezasílá.
Obchodní sdělení na základě oprávněného zájmu propagovat obdobné výrobky a služby
prostřednictvím přímého marketingu zasílá Koncovým zákazníkům výhradně Uživatel, jakožto
provozovatel E-shopu. To platí jen do doby, než příjemce vysloví nesouhlas.
III. Technická, bezpečností a organizační opatření
Právně správě. Vývojáři Dropshipping spolupracují s advokáty, aby se ujistili, že služby v
Aplikaci odpovídají platným právním předpisům. Aplikace splňuje přísné požadavky na
zabezpečení podle GDPR a usiluje o to, aby tyto požadavky respektovali také registrovaní
Uživatelé.
Bezpečnost. Úkolem vývojářů a bezpečnostních techniků je navrhovat pouze takové prostředí
Aplikace, aby poskytované služby Dropshipping byly bezpečné. Byly nastaveny procesy
pravidelných penetračních testů Aplikace a pravidelného testování mechanismů a opatření,
které mají na starost monitoring a zabezpečení zpracování. Stránky www.dropshipping.czjsou
na zabezpečeném protokolu https, dále používáme SSL a TLS. Osobní údaje našich Uživatelů
jsou vedeny odděleně.
Správce nemůže zveřejnit všechny detaily a okolnosti technické povahy, kterými chrání
Aplikaci a osobní údaje, které v nízpracovává. Zveřejněním detailů by mohlo dojít k usnadnění
cesty těm, kteří by o prolomení systémů a bezpečnostních bariér mohli usilovat. V rámci
smluvního nastavení se společnými správci a zpracovateli poskytuje registrovaným Uživatelům
dostatečné záruky pro zajištění integrity, důvěrnosti a dostupnosti údajů. Správce vyvíjí
maximální úsilí, aby Aplikace poskytovala ochranu dat Uživatelů před jakýmkoli
neoprávněným nebo protiprávním nabytím, přístupem, používáním, zveřejněním nebo
zničením.
Zaměstnanci. Všichni zaměstnanci, kteří mají přístup osobním údajům jsou zavázáni
mlčenlivostí a musí respektovat bezpečnostní zásady. Přístupy do všech systémů v rámci
Aplikace jsou personalizovány, kryty hesly, která se tvoří různými způsoby. Systémy umožňují
logy, abychom mohli kontrolovat přístup jednotlivých zaměstnanců k jednotlivým databázím.
Zaměstnanci jsou pravidelně školeni.
Kancelář. Kanceláře Správce jsou bezpečné, uzamykatelné a cizí lidé k nám bez našeho vědomí
nemají přístup. Evidence vedené v papírové formě prakticky nevedeme, jen tam, kde je to
nezbytně nutné. V takovém případě je Správce uchovává rovněž pod zámkem.
IV. Předání osobních údajů třetím stranám
Osobní údaje předáváme a sdílíme pouze v režimu zpracovatelské smlouvy nebo smlouvy
společných správců, a to následujícím subjektům:
Naši zpracovatelé. Používáme pouze prověřené zpracovatele, se kterými máme uzavřenou
písemnou smlouvu, a kteří poskytují Správci minimálně stejné záruky jako Správce
prostřednictvím Aplikace svým Uživatelům. Seznam zpracovatelů je dostupný na vyžádaní.
Zákonné povinnosti. Osobní údaje můžeme předat třetím osobám, jestliže to vyžaduje zákon
nebo v reakci na zákonné požadavky orgánů veřejné moci či na vyžádání soudu v soudních
sporech.
V. Práva subjektů údajů
Osobní údaje registrovaného Uživatele. Správce je možné požádat o přístup k osobním
údajům a požádat o opravu, změnu nebo odstranění osobních údajů tam, kde jsou nepřesné
nebo byly zpracovány v rozporu s platnými zákony na ochranu osobních údajů. Všechna práva
registrovaných Uživatelů k Aplikaci lze uplatňovat na e-mailu pomocnik@dropshipping.cz,
kde je možné požádat o přístup, žádat omezení zpracování, žádat opravu nebo požádat o
vymazání osobních údajů.
Správce usiluje o to, aby právům subjektů údajů neprodleně dokázal vyhovět. Nicméně mohou
nastat okolnosti, za kterých Správce poskytnout přístup nemůže (například pokud žádané
informace ohrožují soukromí jiných osob nebo jiné oprávněné práva, nebo tam, kde by
náklady na poskytnutí přístupu byly nepřiměřené rizikům ohrožujícím soukromí jednotlivce v
daném případě). Správce podnikne přiměřené kroky k ověření vaší totožnosti před tím, než
udělí přístup k vašim osobním údajům nebo provede jakékoli změny.
1. Právo na přístup k osobním údajům
Dle čl. 15 GDPR budete mít právo na přístup k osobním údajům, které zahrnuje právo získat od Správce:
• potvrzení, zda zpracovává osobní údaje,
• informace o účelech zpracování, kategoriích dotčených osobních údajů, příjemcích, kterým osobní údaje
byly nebo budou zpřístupněny, plánované době zpracování, o existenci práva požadovat od správce
opravu nebo výmaz osobních údajů týkajících se subjektu údajů nebo omezení jejich zpracování nebo
vznést námitku proti tomuto zpracování, právu podat stížnost u dozorového úřadu, o veškerých
dostupných informacích o zdroji osobních údajů, pokud nejsou získány od subjektu údajů, skutečnosti, že
dochází k automatizovanému rozhodování, včetně profilování, o vhodných zárukách při předání údajů
mimo EU,
• v případě, že nebudou nepříznivě dotčena práva a svobody jiných osob i kopii osobních údajů.
V případě opakované žádosti bude Správce oprávněn za kopii osobních údajů účtovat přiměřený poplatek.
2. Právo na opravu nepřesných údajů
Dle čl. 16 GDPR má subjekt údajů právo na opravu nepřesných osobních údajů. Subjekt údajů má rovněž povinnost
oznamovat změny svých osobních údajů. Zároveň je povinen poskytnout součinnost, bude-li zjištěno, že osobní
údaje, které o něm Správce zpracovává, nejsou přesné. Opravu provede Správce bez zbytečného odkladu, vždy
však s ohledem na dané technické možnosti.
3. Právo na výmaz
Dle čl. 17 GDPR bude mít subjekt údajů právo na výmaz osobních údajů, které se ho týkají, pokud správce
neprokáže oprávněné důvody pro zpracování těchto osobních údajů. Správce má nastaveny mechanismy pro
zajištění automatické anonymizace či výmazu osobních údajů v případě, že již nejsou potřeba k účelu, pro nějž byly
zpracovávány.
4. Právo na omezení zpracování
Dle čl. 18 GDPR má subjekt údajů do doby vyřešení podnětu právo na omezení zpracování, pokud bude popírat
přesnost osobních údajů, důvody jejich zpracování nebo pokud podá námitku proti jejich zpracování.
5. Právo na oznámení opravy, výmazu nebo omezení zpracování
Dle čl. 19 GDPR má subjekt údajů právo na oznámení v případě opravy, výmazu nebo omezení zpracování osobních
údajů. Dojde-li k opravě nebo výmazu osobních údajů, bude Správce informovat jednotlivé příjemce, s výjimkou
případů, kdy se to ukáže jako nemožné nebo to vyžaduje nepřiměřené úsilí.
6. Právo na přenositelnost osobních údajů
Dle čl. 20 GDPR má subjekt údajů právo na přenositelnost údajů, které se ho týkají a které poskytl správci, ve
strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu, a právo požádat o předání těchto údajů jinému
správci.
Pokud v souvislosti se Smlouvou o poskytování služeb Správce nebo na základě souhlasu poskytnete osobní údaje
a jejich zpracování se provádí automatizovaně, máte právo od Správce získat takové údaje ve strukturovaném,
běžně používaném a strojově čitelném formátu. Bude-li to technicky proveditelné, lze údaje předat i vámi
určenému správci, bude-li řádně určena osoba jednající za příslušného správce a bude možné ji autorizovat.
V případě, že by výkonem tohoto práva mohlo dojít k nepříznivému dotčení práv a svobod třetích osob, nelze vaší
žádosti vyhovět.
7. Právo vznést námitku proti zpracování osobních údajů
Dle čl. 21 GDPR má subjekt údajů právo vznést námitku proti zpracování jeho osobních údajů z důvodu
oprávněného zájmu.
V případě, že Správce neprokáže, že existuje závažný oprávněný důvod pro zpracování, který převažuje nad zájmy
nebo právy a svobodami subjektu údajů zpracování na základě námitky ukončí bez zbytečného odkladu.
Pokud je námitka podána v případě zpracování související s přímým marketingem, pak Správce ukončí zpracování
bez zbytečného odkladu.
8. Právo na odvolání souhlasu se zpracováním osobních údajů
Souhlas se zpracováním osobních údajů pro marketingové a obchodní účely je možné kdykoliv po tomto datu
odvolat. Odvolání je zapotřebí učinit výslovným, srozumitelným a určitým projevem vůle, a to e-mailem na
pomocnik@dropshipping.cz.
Zpracování údajů z cookies je možné zamezit nastavením webového prohlížeče.
9. Automatizované individuální rozhodování včetně profilování
Subjekt údajů má právo nebýt předmětem žádného rozhodnutí založeného výhradně na automatizovaném
zpracování, včetně profilování, které by pro něj mělo právní účinky nebo se jej obdobným způsobem významně
dotklo. Správce uvádí, že neprovádí automatizované rozhodování bez vlivu lidského posouzení s právními účinky
pro subjekty údajů.
Osobní údaje Koncových zákazníků. Správce činí činnosti prodeje Zboží za pomoci
zprostředkovatele prodeje, a sice e-shopu registrovaného Uživatele. Správce osobní údaje
Koncových zákazníků používá pouze za účelem odbavení objednávky a doručování zboží, jakož
i řešení vracení nebo reklamace zboží. Správce nebude používat nebo sdílet osobní údaje
Koncových zákazníků k jiným účelům. Výjimky mohou nastat pouze na základě řádně uzavřené
zpracovatelské smlouvy nebo v zákonem požadovaných případech.
Správce a registrovaný Uživatel se dohodli ve Smlouvě společných správců, že centrální
kontaktní místo pro Koncové zákazníky je vždy u e-shopu (Uživatele), který zprostředkoval
kupní smlouvu na účet a ve prospěch Správce. O tom Uživatel Koncové zákazníky řádně
informuje ve svých Zásadách zpracování osobních údajů, které je povinen zveřejnit na svém
webu.
V případě, že se Koncový zákazník obrátí přímo na Správce s požadavky stran výkonu práv
subjektů údajů, je potřeba, aby identifikoval přímo Uživatele (e-shop). Správce
bude požadavky na výkon práv subjektů údajů předávat Uživateli, neboť ten je také správcem
předmětných osobních údajů a je lépe informován tak, aby mohl předmětným žádostem
vyhovět.
VI. Obsah Uživatelského účtu
Správce kontroluje obsah Uživatelského účtu, potažmo jednotlivých e-shopů. Takový postup
prospěšný všem Uživatelům, kteří Aplikaci užívají v souladu se Smlouvou o vzájemné
spolupráci, protože pomáhají udržovat vysokou kvalitu a dostupnost služeb Dropshipping.
VII. Závěr
Služby Dropshipping nejsou primárně určeny osobám mladším 16 let. Dropshipping vědomě
neshromažďuje osobní údaje osob mladších 16 let.
Tyto zásady mohou být jednostranně měněny. O tom budou Uživatelé či Koncoví zákazníci
informováni prostřednictvím webových stránek www.dropshipping.cz nebo prostřednictvím
Uživatelského účtu.
V případě jakýchkoli dotazů stran našich Zásad zpracování osobních údajů se na nás prosím
s důvěrou obraťte prostřednictvím e-mailu pomocnik@dropshipping.cz.

Slovensko

Zpracování osobních údajů u produktů označených DSxxxxxxxx

Text

Zpracování osobních údajů u produktů označených TExxxxxxxx

Text